Planlegging

Vi skaper muligheter for kundene våre allerede i planleggingen av et bygg eller større byområde. Det skjer gjennom nyanserte studier av konteksten, hvor vi analyserer og optimerer de mulighetene som prosjektet rommer. Det hele med sikte på å skape et solid fundament for å treffe de beste beslutningene tidlig i prosessen – enten det gjelder utvikling av byggefelter eller større helhetsplaner og lokalplaner. For det er i de innledende fasene at rammene for den videre prosessen blir lagt, og dermed muligheten for å minske risikoer og maksimere merverdien er størst.

Ydelser Byplanlægning AART 2

Vi byder ind med de rette kompetencer

Gennem årene har vi bidraget til en bred vifte af planlægningsopgaver i hele Skandinavien – fra masterplaner og mulighedsstudier til planprocesser og designmanualer. Vi står derfor altid klar til at byde ind med de rette kompetencer uanset opgavens karakter og kompleksitet. For med et bagkatalog, der spænder fra udvikling af byggegrunde til resilient byudvikling i den helt store skala, så tilbyder vi en bred erfaring. En erfaring, som vi med stor lydhørhed løfter ind i hver enkel opgave.

Ny Rosborg Plan 3000 AART Low

Lær mer om vårt arbeid med planlegging.

Les vårt magasin

Vår rådgivning spenner fra småskalaprosjekter, hvor vi studerer grunnen, til prosjekter i større skala, hvor vi ser nærmere på den omgivende byen og byens infrastruktur, densitet og bygningstyper. Det hele med bevisstheten om at alle oppgaver er unike, og derfor krever nyanserte studier og løpende dialog med både kunder og myndigheter. Som en forlengelse av dette, utvikler vi volumstudier samt program for rom og disponering, likesom vi trykkprøver programmet sammen med kunder og kommende brukere. Det hele med sikte på å bringe arkitekturen i spill som en katalysator for vekst og utvikling.

AART aarhus 2017 KSM 18

Faciliterer processen

Vi har god erfaring med at facilitere processer i udvikling af byer, lokalsamfund og grunde. En erfaring, som spænder bredt på tværs af opgaver – for eksempel i udviklingen af Sydhavnskvarteret i Aarhus, hvor vi med parallelt samskabende processer gav kommunen mulighed for at påvirke projektet i de tidlige faser, investorerne mulighed for at forankre projektet politisk og slutbrugerne mulighed for at få tidligt ejerskab til kvarteret. En samskabende tilgang til byudvikling, der skabte et fælles, forventningsafstemt fundament for den videre proces.

Luftfoto BIRDEYE Med PFA
Det er i de indledende faser, at rammerne for den videre proces bliver sat, og dermed muligheden for at mindske risici og maksimere merværdien er størst.
Line Willacy / Leder af planlægning i Danmark

Løbende dialog med kunder og myndigheder

For os er enhver opgave sin egen, og vi forstår derfor, at den kræver nuancere-de studier og løbende dialog med både kunder og myndigheder. I forlængelse heraf udvikler vi volumenstudier samt program for rum og disponering, ligesom vi trykprøver programmet sammen med kunder og kommende brugere. Det hele med sigte på at skabe størst mulig effekt for vores kunder, for brugerne og for samfundet i sidste ende.

Line Willacy Planlaegning Munchen AART

Vil du vite mer?

 • Danmark
  Rasmus Højkjær Larsen
  Prosjektleder / Arkitekt MAA
  Aarhus
  rhl@aart.dk
  +45 41 96 35 33
 • Norge